ATTRICI

Linda Pani

Linda Pani

Sara Santostasi

Sara Santostasi

Martina Querini

Martina Querini

Gabriela Moreyra

Gabriela Moreyra

Livia Cascarano

Livia Cascarano

Felicia Del Prete

Felicia Del Prete

Nadia Aldridge

Nadia Aldridge

Felicitè Mbezelè

Felicitè Mbezelè

Katia Beni

Katia Beni

Nora Stassi

Nora Stassi

Carolina Rey

Carolina Rey

Erica Banchi

Erica Banchi

Tezeta Abraham

Tezeta Abraham

Gabriella Capizzi

Gabriella Capizzi

Eleonora Di Miele

Eleonora Di Miele

Gaia Zucchi

Gaia Zucchi

Clara Galante

Clara Galante

Viviana Di Bert

Viviana Di Bert

Alba De Torrebruna

Alba De Torrebruna

Maria Vittoria Barrella

Maria Vittoria Barrella

Carlotta Rondana

Carlotta Rondana

Larissa Volpentesta

Larissa Volpentesta

Linda Collini

Linda Collini

Francesca Ceci

Francesca Ceci

Angela Sajeva

Angela Sajeva

Pascale Reynaud

Pascale Reynaud

Tiziana Schiavarelli

Tiziana Schiavarelli

Roberta De Santis

Roberta De Santis

Marta Bulgherini

Marta Bulgherini

Nadia Rahman

Nadia Rahman

Renata Guida

Renata Guida

Kiara Tomaselli

Kiara Tomaselli

Blu Lepore

Blu Lepore

Tiziana Sensi

Tiziana Sensi

Sonia Grassi

Sonia Grassi

Francesca Antonaci

Francesca Antonaci

Giada Fasoli

Giada Fasoli

JULIA GIORGI

Julia Giorgi

Maria Tatarynova

Maria Tatarynova

Angelica Massera

Angelica Massera

Roberta Giarrusso

Roberta Giarrusso

Marzia Fontana

Marzia Fontana

Giovanna Rei

Giovanna Rei

Annamaria Malipiero

Annamaria Malipiero

Luciana Frazzetto

Luciana Frazzetto